Lead Risk – riadené riziko

 

Position Sizing na báze kombinácie Kellyho formuly a Fixed Risk.

 

 

 

Pri testovaní rôznych typov PS v Exceli alebo napr. v softvéri MSA sa javí ako jeden z vhodných Position Sizing (PS) Fixed Risk (FR). Základný predpoklad jeho použitia je stanovenie percentuálnej veľkosti rizika, ktoré sa následne ako konštantné obchodné riziko používa pri určovaní veľkosti obchodov. Väčšinou je toto riziko určené odhadom a citom, v mnohých prípadoch podľa ochoty a schopností tradera znášať emocionálny stres pri väčších investovaných percentuálnych čiastkach.

 

Kellyho formula (KF) v tvare K% = W% . EF% , odvodená zo základného vzorca K% = W% – (1 – W%) / R popisuje úspešnosť obchodovania podľa počtu úspešných obchodov (W%) a zároveň efektivitu obchodného systému z pohľadu veľkosti ziskov a strát (EF%). Jej zásadnou nevýhodou je jej neschopnosť zohľadniť sériu po sebe idúcich strát - Draw Down (DD). Je to logické, pretože bola vyvinutá pre iný účel (vplyv náhodných rušení telefónnych liniek) a kvalitne popisuje charakteristiku systému pri veľmi veľkých číslach. Napriek tomu v uvedenom tvare charakterizuje dokonale aplikovaný obchodný systém (OS).

 

Základnú myšlienku prepojenia KF a FR spomína Michael R. Bryant pod názvom optimal f position sizing s odvolaním sa na Ralph Vince a jeho knihu "  "Portfolio Management Formulas," John Wiley & Sons, New York, 1990. Nezašiel však ďalej, ako po konštatovanie, že použitie KF na výpočet f v metóde FR prináša neúnosne veľké riziko a určuje príliš riskantnú čiastku účtu na ďalší obchod.

Základná myšlienka pri vývoji PS Lead Risk (riadené riziko) (LR) bola spojiť FR a KF pri využití maxima z využiteľných vlastností každého PS. K% ako výsledok KF v svojej podstate charakterizuje OS a aktuálny stav trhu vo vzťahu k použitému OS. Je logický predpoklad, že ak sa OS nebude dariť a bude produkovať menej (menej  profitabilných) obchodov, je vhodné znížiť riziko v metóde FR a naopak. (Za predpokladu dodržania antimartingale prístupu k PS, k čomu je vlastne FR určený.) Čiže K% a Risk% (viď ďalej) sú v priamo úmernej závislosti. Mieru závislosti charakterizuje a určuje individuálna požiadavka tradera na únosné riziko.
Túto myšlienku je možné aplikovať v PS LR za predpokladu, že pri výpočte Risk% bude zobraný do úvahy vplyv (početný a veľkostný) DD v zmysle obmedziť straty a pri ziskových obchodoch umožniť KF zvyšovanie Risk%.

 

 

Metóda

 

Popísaná metóda je aplikovaná v AOS pre FOREX, takže údaje pre Stop Loss (SL) a Profit/Loss (P/L) sú uvádzané v pips. Triviálnou úpravou je možné transformovať LR na komodity alebo akcie.

 

Pri získaní signálu z OS na vstup do pozície, je predpoklad že je stanovený ochranný SL v pips. Z jeho veľkosti, aktuálnej veľkosti účtu (ACC) a rizika Risk% vyrátaného pomocou LR (viď ďalej) sa určí požadovaná veľkosť investície v USD. Po zaokrúhlení na obchodovateľnú veľkosť (lot , minilot alebo inú) je filtrovaná na požiadavku obmedzenia  maximálnej  a  minimálnej  veľkosti obchodu v USD, čím vzniká veľkosť Risk v USD. Risk v USD je veľkosť obchodu po uplatnení PS.

Popísaný vzťah Risk = ACC . Risk% / SL je Fixed Risk, v ktorom Risk% určuje Kellyho formula.


Po uzavretí pozície sa zisk/strata v pips preráta podľa veľkosti obchodu na USD a pričíta/odčíta k ACC.

 

 

 

Popis výpočtu Lead Risk


 

Výpočet LR je vykonaný na základe buď všetkých realizovaných obchodov alebo posledných 300 obchodov. Podľa toho, ktorá hodnota je menšia. Vstupy potrebné k ovládaniu LR sú popísané nižšie.

 

 1. Vyráta sa W% a EF% a následne Kellyho formula K%. K% charakterizuje momentálny stav OS a stav trhu.
 2. Ak je posledný obchod druhá a ďaľšia strata za sebou, uvažuje sa  DD .
 3. K% sa zníži prenásobením T% (TURBO viď ďalej), čím sa zohľadní DD a stupeň únosného rizika - vstup 4. (Pouzite % z Kelly). Vo výsledkoch značené  KELLY  .

  Platí : Risk% = W% . EF% . T%


 4. Vyrátaná percentuálna veľkosť rizika (Risk%) sa filtruje na  MIN  a  MAX  povolené % investície z ACC – vstup 1. a 2..
 5. Získaná hodnota Risk% sa lineárne filtruje na prvých obchodoch tak, aby dosiahla teoretické MAX povolené % až po n obchodoch. Dôvod : Kelly najmä pri nižšom počte vykonaných obchodov príliš "dravo" vyrátava K% a má privelký rozptyl. Túto necnosť stráca po 20 až 100 obchodoch. Vo výsledkoch je takto upravený Risk% označený ako  START  . Získané % (Risk%) je určené na výpočet veľkosti obchodu tak, ako bolo uvedené vyššie.
 6. Vplyv série po sebe idúcich ziskov  DU   a prípadná zmena Risk% neovplyvňuje výpočet LR.(Pri testovaní neboli získané pozitívne výsledky.)

 

Popis výpočtu TURBO

 

TURBO aplikuje dva zásadné aspekty PS do OS :

 

 1. Stupeň akceptovateľného rizika.

Ak trader mieni obchodovať konzervatívne a s LR investovať konštantnú, predom stanovenú veľkosť rizika, zadá Pouzite % Kelly = 0% a metóda funguje ako Fixed Risk.

Ak trader mieni obchodovať maximálne riskantne a využiť naplno vlastnosti svojho OS a momentálne trhové podmienky, zadá Pouzite % Kelly = 100% a obchoduje klasickú KF.

Pri zadaní hodnoty v intervale (0%,100%) prispôsobi percentuálne TURBO (pri obchodoch, ktoré nie sú v DD - viď ďalej) svojej požiadavke na riziko obchodovania.

(POZOR. Ako vyplynie ďalej, uviesť Pouzite % Kelly = 0% ešte neznamená obchodovanie s najmenším rizikom, čo platí všeobecne pre FR vs. LR)

 

 1. Vplyv DD.

Vplyv DD je určený zadaním percentuálnej hodnoty vplyvDD% od 0% po 100%.  (Vplyv poctu strat v DD) Podobne ako v 1. - pri 0% sa TURBO neznižuje a pri 100% sa TURBO znižuje maximálne.

Z predchádzajúcich DD je vypočítaná priemerná hodnota DD v priemernom počte stratových obchodov za sebou (ANumDD) a v priemernom počte percentuálnej veľkosti DD vzhľadom na stav účtu pri prvej strate, tvoriacej DD (ANumDD%). Pokiaľ posledná strata z DD neprevyšuje ANumDD a ANumDD%, znižuje sa TURBO lineárne od 100% po (100%-vplyvDD%). Toto zníženie je značené  LIN  . Ak posledná strata prevýši počtom alebo veľkosťou priemerné hodnoty z predchádzajúcich, TURBO sa znižuje maximálne. Toto zníženie je značené  BIG  .

 

 

Vstupy a ovládanie

 

LR je stále testovaný na rôznych OS. Je ovládaný 7 vstupmi, z ktorých je 5 filtrov (označené bledozeleno) a 2 vstupy ovplyvňujú vlastnosti LR (označené tmavozeleno)

 

 1. [%] Minimálna veľkosť investície
 2. [%] Maximálna veľkosť investície
 3. [1]  Počet obchodov na nábeh Kelly
 4. [%] Použité % z Kelly
 5. [%] Vplyv počtu strát v DD
 6. [USD] Maximálna veľkosť obchodu
 7. [USD] Minimálna veľkosť obchodu

 

1., 2. a 3. vstup - FILTER - obmedzuje rátaný Risk%

4. a 5. vstup - VLASTNOSTI Lead Risk - ovplyvňuje únosné riziko a DD

6. a 7. vstup - FILTER - je daný podmienkami brokera a zásadami obchodovania

 

V súčasnosti je v procese vývoja a ladenia s ďaľšími vylepšeniami (Monte Carlo, auto-optimalizácia parametrov 1. až 5.) vo Free Pascale na základe porovnávania s odladenými výsledkami z Excelu, ktoré sú zobrazené. Predbežné poznatky naznačujú, že MM s PS na báze LR umožní použiť aj veľmi jednoduchý  OS bez obáv z vyčistenia účtu. Aj slabo profitabilný OS produkuje geometricky rastúce zisky. Všetky popísané vlastnosti sú plne programovateľné s 0% discretionary prístupom.

 

Porovnanie

 

 

Pre zhodnotenie bol pridaný medzi porovnávané metódy aj Fixed Trade. Porovnávaný OS bol profitabilný s RF=1,7 , W%=39,2 a EF%=39,5 s hodnotením OS K%=15,5%. (ľavý horný kvadrant elipsy kvality OS) Porovnávané charakteristiky boli P% – Profit v % (P%=P/100) , DD% - najväčší DD v % a pomer P%/DD%.


Výsledky naznačujú, že aj pri opatrnom investovaní (LR 22,0%) boli dosiahnuté v porovnaní s dravejším investovaním (FR 2,0%) relevantne lepšie výsledky.  Profit 5x vyšší pri DD% skoro polovičnom. Pritom pomer P%/DD% zostal 8x väčší v prospech LR.


Pri porovnaní LR 22,0% s FR 3,0% je už diskutabilné, či trader použije dravý spôsob FR, ktorý mu prinesie len polovičný zisk v porovnaní s LR,  pretože DD% sa zdvojnásobil na 36,2% a pomer P%/DD% je u LR skoro štvornásobný.


Pri porovnávaní FR 1,5% s LR 22,0%, ktoré majú už podobné DD% (stále v prospech LR), je profit u LR viac ako 10x väčší.


Pri sledovaní priebehu Account a Risk v LR 75,0% (kde ešte stále neprevyšuje DD% 30%, ale zisk dosahuje astronomické čísla) je zaujímavé pozorovať, ako rýchlo poklesne Risk% pri DD na minimálnu hodnotu 0,50% a ako rýchlo sa zase vráti na "svoju" hodnotu (úmernú K%) po skončení DD. Maximálna strata 29,23% bola dosiahnutá v 84. obchode (DD 15 strát za sebou) pri stave účtu 32 145 USD a nie pri vysokých stavoch účtu, akoby sa zdalo z priebehu účtu. V 85. obchode išlo o najvážnejšiu korekciu Risk% z 12,48% pri prvej strate na 0,50% - už pred 3. stratou z DD. Fungoval  BIG  . V ostatných vážnejších DD strata neprevýšila 17% (14%) a Risk% bol skorigovaný najmä lineárne pomocou  LIN   . (Predposledný stĺpec vpravo  v tejto farbe je DD).


Tvrdší test. Poprehadzované dáta tak, aby sa 3 najväčšie straty dostali na začiatok obchodovania. Parametre v LR 39,0% sú nastavené tak, aby boli dosiahnuté približne podobné výsledky v hodnotiacich parametroch ako pri LR 22,0%. Podstatné je, že účet klesol len na 8 898 USD. Maximálny DD 21,5% bol dosiahnutý až v 192. obchode. tento test je len z dôvodu zodpovedať si otázku, či pri takto nevhodných podmienkach sa nevyčistí účet. Zdá sa, že nie. V reálnom obchodovaní by asi trader ukončil obchody asi tak po 65. obchode, lebo OS nebol dlhšie profitabilný - EF%<0. Profitabilný začal byť až po 130. obchode. A záver by potešil.


Twin Turbo


Vylepšená verzia LR 30,0% TT Zmena nastala v riadeni Risk%, kde dosiaľ bol aplikovaný plynulý nábeh Kelly len v obmedzení lineárneho nárastu Risk% až po výpočte Kelly (od min% po max%). V Twin Turbo je už usmernený aj výpočet Kelly tak, aby vplyv v prvých n obchodoch (v tomto prípade n=50) lineárne narastal z 0% na (v tomto prípade) 30% počas prvých n obchodov. (n=50) Táto úprava potlačila rozkmit Kelly v prvých obchodoch a zaistila jeho rýchlejšie a účinnejšie riadenie veľkosti Risk%. Risk% presiahol 8% (8,19%) az v 139. obchode, keď uz Kelly držal riadenie Risk% pevne v rukách. Po ustálení sa OS (kelly už akceptoval všetky podstatné DD) sa ustálil aj Risk% na znesiteľných cca 4% až 5%.
Z výsledkov vyplýva : Z 10.000 USD o 796.904 USD (7969%) v tých istých obchodoch s max. DD% 16.5% pri pomere P%/DD%=482. Ak sa porovná s Fixed Risk FR 1,50%, tak pri DD%=20,6 je zisk 18 krát menší.
Kto uprednostňuje menšie riziko pri stále viac ako slušnom zisku, môže skúsiť variáciu LR 21% TT, kde je dosiahnuté zhodnotenie účtu o 260.865 USD - 2608% pri Risk%<6%, DD%<13% a P%/DD%=205 pri ustálenom stave Risk% cca 3%. Porovnateľná metóda (z pohľadu DD) : Fixed Risk FR 1,00% má stále mierne väčší DD% (13,17%) pri zisku 13 krát menšom.


 


Pouzitie Lead Risk v OS Hans123


Príklad použitia LR so zaujimavým výsledným poznatkom pomocou vylepšenej verzie na OS Hans123.Pouzitie Lead Risk v OS Vegas


Príklad použitia LR a porovnanie s FT a FR na OS Vegas.


Pouzitie Lead Risk v slabom OS


Príklad použitia LR a porovnanie s FT a FR na slabom OS.Poznámka :


Pri zadávaní 5. podmienky je možné zadať záporné %, čo spôsobí zvyšovanie rizika pri DD. Testy ukázali, že parametre OS sa zhoršujú. Naopak, vysokým % v 5. podmienke (vplyv DD) sa TURBO prejaví tak, že LR dosadí  MIN  ihneď na počiatku DD a straty sa znížia. Tým, že TURBO sa uplatňuje len pri  DD  >  2 , je pri dalšom profite návrat do vyšších hodnôt Risk% okamžité.

 

 

 

 

Ron